پیام والی

2 years 6 months ago

اداره محلی سمنگان متعهد است تا زمینه حاکمیت مستقل، شفاف، حسابده، مشارکتی، موثر، فراگیر و همه شمول را در سطح مرکز و ولسوالی های شش گانه اینولا فراهم نماید.

محمد داوود کلکانی
123