اعلان تدارکاتی G 03 ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان

تاریخ نشر: Jun 02, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 15, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

پروژه: احیاء فارم ها و توسعه جنگل داری زراعتی مدیریت عمومی منابع طبیعی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان.

شماره دعوت : MAIL/NCB/1398/G 03

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری تعداد ( 5280) اصله نهال بادام و تعداد (7) قلم وسایل کار نهال مدیریت عمومی منابع طبیعی اینریاست مطابق مشخصات درج اسناد داوطلبی اشتراک نموده اسناد مشخصات پروژه را بداخل (        ) ورق خویش در مقابل مبلغ ( 500 ) افغانی بدون بازپرداخت تسلیم مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان از تاریخ نشر اعلان الی (21) روز تقویمی ارایه نمایند آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ ( 40000) افغانی پول نقد بوده و شرایط اهلیت شامل ( جواز با اعتبار، توانایی مالی و تجربه کافی) در زمینه میباشد.

آدرس: مدیریت تدارکات ریاست زراعت، آبیاری و مالداری مقابل ریاست معارف ولایت سمنگان.