اعلان تدارکاتی G 02 ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان

تاریخ نشر: Jun 02, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

پروژه: برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی بخش تنظیم و ارزش افزایی محصولات نبات طبی هنگ مبنی بر مشارکت جامعه ریاست زراعت، آبیاری و مالداری سال مالی 1398 .

شماره دعوت : MAIL/NCB/1398/G 02

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری مقدار ( 1200) کیلو تخم هنگ و تعداد (800) بسته های وسایل کار مورد ضرورت هنگ مدیریت ع منابع آبیاری این ریاست مطابق مشخصات درج اسناد داوطلبی اشتراک نموده اسناد مشخصات پروژه بداخل (           ) ورق خویش در مقابل مبلغ (500) افغانی بدون بازپرداخت تسلیم مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان از تاریخ نشر اعلان الی (21) روز تقویمی ارایه نماید.

آفر های دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ ( 210000) افغانی پول نقد بوده و شرایط اهلیت شامل ( جواز با اعتبار، توانایی مالی و تجربه کافی ) در زمینه میباشد.

آدرس: مدیریت تدارکات ریاست زراعت، آبیاری و مالداری مقابل ریاست معارف ولایت سمنگان.