اعلان داوطلبی ریاست آمادگی با حوادث ولایت سمنگان

تاریخ نشر: May 12, 2019

تاريخ خاتمه: May 15, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست آمادگی مبارزه با حوادث جهت پیشبرد امورات اداری به یک در بند حویلی پخته و اساسی که دارای مشخصات ذیل باشد:

5 باب اتاق نشیمن، 1 باب سالون کلان، 1 باب آشپز خانه، تشناب عصری، تهکوی کلان، گاراج موتر و صحن بزرگ باشد الی اخیر سال مالی 1398 بکرایه می گیرد.

افراد و اشخاصیکه دارای چنین حویلی باشد از تاریخ صدور نامه هذا الی 25 / 2 / 1398 درخواستی هایشان را بریاست آمادگی مبارزه با حوادث واقع جاده قطب الدین، جوار شاروالی، حویلی مرحوم حاجی عبدالمنیر، منزل دوم دفتر مدیریت مالی و اداری تسلیم نمایند.