اعلان تدارکاتی ریاست معارف ولایت سمنگان

تاریخ نشر: May 09, 2019

تاريخ خاتمه: May 16, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

ریاست معارف ولایت سمنگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (55 قلم قرطاسیه جات) از طریق داوطلبی باز اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (1000) افغانی بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21  روز تقویمی به ساعت 10 قبل از ظهر، روز پنج شنبه تاریخ 26 / 2 / 1398 در شعبه تدارکات ریاست معارف ولایت سمنگان واقع مرکز ایبک مقابل د افغانستان بانک ولایت سمنگان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد مبلغ ( 150000) یک صد و پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی بروز پنج شنبه 26 ثور ساعت 9 قبل از ظهر در صالون کنفرانس ریاست معارف ولایت سمنگان تدویر میگردد.

توزیع کننده شرطنامه: ذبیح الله زاهد مدیر عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف ولایت سمنگان.

شماره تماس: 0774504530 و 0779863136