اعلان تدارکاتی مقام ولایت

تاریخ نشر: Oct 28, 2017

تاريخ خاتمه: Nov 18, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

  اعلان تدارکاتی مقام ولایت                       

{مدیریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری مقام ولایت} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { 9 قلم تیل و غنیات وسایط مرکز و ولسوالی ها  سال مالی 1397} اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه را درمقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی ونیز درحافظه وفلش دیسک ویا ازویب سایط مدیریت آی تی مقام ولایت{WWW.SAMANGAN .GOV .AF} بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت {9بجه قبل از ظهر آفرهای خویش را بصورت سربسته ومهرشده روز شنبه 27/8// 1396} به {مدیریت تهیه وتدارکات} واقع {تعمیرجدید مقام ولایت منزل اول ،دهلیز دست راست اطاق نمبر(2)} ارایه نمایند آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد .

تضمین آفر بصورت {پول نقد} مبلغ {70000افغانی هفتاد هزارافغانی} بوده وجلسه آفرگشائی بروز{ شنبه ساعت 9 بجه قبل ازظهر مورخ27//8/1396 درشعبه مدیریت تهیه وتدارکات واقع تعمیر جدید مقام ولایت} تدویر میگردد.