داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی { ۳۱۴۶۰ سیر چوب محروقاتی چهار مغز تر} ریاست معارف
{ ریاست محترم معارف ولایت سمنگان } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داو طلبی { ۳۱۴۶۰ سیر چوب محروقاتی چهار مغز تر} از طریق داوطلبی باز اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (۱۰۰۰) افغانی بدست آورده...
Nov 04, 2018 Nov 18, 2018
اعلان داوطلبی 9 قلم تیل و روغنیات مقام ولایت بابت سال مالی 1398
مدیریت تهیه و تدارکات ریاست مالی و اداری مقام ولایت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (9) قلم تیل و روغنیات سال مالی 1398 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی و یا از ویب سایت مقام...
Oct 24, 2018 Nov 13, 2018
اعلان داوطلبی تدارکاتی یک عراده موتر تانکر آب نوع Heno مقام ولایت
فورم شماره P-01 مدیریت تهیه و تدارکات ریاست مالی و اداری مقام ولایت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( یک عراده موتر تانکر آب نوع هنو مودل ( 1995-2000) ده بولته، ماشین (800) توربو دار دست کمپنی افغانستان به ظرفیت...
Oct 02, 2018 Oct 02, 2018