داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکاتی مقام ولایت سمنگان
فورم شماره P-01 مدیریت تدارکات آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری مقام ولایت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی کار تحکیمات امنیتی تعمیر اداری و سایر تعمیرات مربوط مقام ولایت مطابق به برآورد تیم تخنیکی اشتراک نموده...
Jun 04, 2018 Jun 13, 2018