داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکاتی مقام ولایت
اعلان تدارکاتی مقام ولایت {مدیریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری مقام ولایت} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { 9 قلم تیل و غنیات وسایط مرکز و ولسوالی ها سال مالی 1397} اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه را...
Oct 28, 2017 Nov 18, 2017