داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکاتی G 03 ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان
پروژه: احیاء فارم ها و توسعه جنگل داری زراعتی مدیریت عمومی منابع طبیعی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان. شماره دعوت : MAIL/NCB/1398/G 03 ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در...
Jun 02, 2019 Jun 15, 2019
اعلان تدارکاتی G 02 ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان
پروژه: برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی بخش تنظیم و ارزش افزایی محصولات نبات طبی هنگ مبنی بر مشارکت جامعه ریاست زراعت، آبیاری و مالداری سال مالی 1398 . شماره دعوت : MAIL/NCB/1398/G 02 ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان از تمام داوطلبان...
Jun 02, 2019 Jun 08, 2019
اعلان داوطلبی ریاست آمادگی با حوادث ولایت سمنگان
ریاست آمادگی مبارزه با حوادث جهت پیشبرد امورات اداری به یک در بند حویلی پخته و اساسی که دارای مشخصات ذیل باشد: 5 باب اتاق نشیمن، 1 باب سالون کلان، 1 باب آشپز خانه، تشناب عصری، تهکوی کلان، گاراج موتر و صحن بزرگ باشد الی اخیر سال مالی 1398...
May 12, 2019 May 15, 2019
اعلان تدارکاتی ریاست معارف ولایت سمنگان
دعوت به داوطلبی ریاست معارف ولایت سمنگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (55 قلم قرطاسیه جات) از طریق داوطلبی باز اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (1000) افغانی بدست آورده آفر های...
May 09, 2019 May 16, 2019