داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکات { ترمیمات بخش های از تعمیررهاییشی مقام ولایت }
فورم شمارهP- 01 {مدیریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری مقام ولایت} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی { ترمیمات بخش های از تعمیررهاییشی مقام ولایت }اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه را درمقابل پرداخت مبلغ (500)...
Jul 30, 2018 Aug 12, 2018
اعلان داوطلبی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری
شماره دعوت MAIL/NCB/1397/G041 ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری تعداد ( 100) راس گوسفند خوب مالداری جوان دو ساق و چاری میش مدیریت عمومی منابع طبیعی و آبیاری این...
Jul 02, 2018 Jul 22, 2018
اعلان تدارکااتی - فورم شمارهP- 01
فورم شمارهP- 01 {مدیریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری مقام ولایت} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی { 9قلم تیل ورغنیات وسایط مرکز وولسوالی ها سال مالی1397}اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه را درمقابل پرداخت مبلغ...
Jul 02, 2018 Jul 23, 2018
اعلان داوطلبی ریاست صحت عامه ولایت سمنگان
ریاست صحت عامه سمنگان اعمار (1) باب کلینیک صحی اساسی (BHC) قریه جات خواجه زاهد مربوط ولسوالی روئی دو آب ولایت سمنگان را از طریق رقابت آزاد برای مدت (21) روز تقویمی به داوطلبی باز داخلی میگذارد واجدین شرایط میتوانند بعد از تاریخ نشر اعلان از ساعت...
Jun 04, 2018 Jul 20, 2018