ولسوالی دره صوف پایان

در باره ولسوالی دره صوف پایان

  • ولسوالی دره صوف پایان

به فاصله 117 کیلو متر در غرب شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان قرار داشته ارتفاع آن از سطح بحر ( 1248 ) متر بوده در عرض البلد ( 35-95-85 ) و طول البلد ( 67-26-81 ) موقیعت داشته قرار احصائیه رسمی منتشر شده از جانب اداره مرکزی احصائیه مرکزی به تعداد 68300)) نفر نفوس آن تخمین گردیده است پیشه عمومی مردم  زراعت و مالداری ، و صنایع خانه گی چون گلیم و قالین بافی تشکیل داده که دارای آب و هوای خوش گوار و معتدل میباشد ، این ولسوالی نیز یکی از سنگر های مستحکم جهاد و مقاومت علیه متجاوزین بوده مدارس دینی و علمای فقه این ولسوالی از قدیم الایام مرجع طالبان علم در کشور محسوب میگردد.

درجه تشکیل این ولسوالی نیز اول بوده و کار اسفالت این ولسوالی که با ولسوالی دره صوف بالا در یک مسیر میباشد الی مزار شریف در جریان بوده همچنان راه مواصلاتی آن با شهر ایبک مرکز ولایت خامه و صعب العبور میباشد و پیدا وار مهم آن گندم ، نخود و سنجد دره صوف در سطح کشور شهرت حوبی دارد.

شبکه مخابراتی اریبا در این ولسوالی فعال بوده دارای ( 1 ) باب لیسه ، ( 41 ) مکاتب متوسطه و ابتدائیه ( یک باب ) مدرسه دینی به تعداد ( 1 ) مرکز و کلینیک های صحی درین ولسوالی فعالیت دارند.