ولسوالی خرم سارباغ

در باره ولسوالی خرم سارباغ

  • ولسوالی خرم و سار باغ

خرم و سارباغ 47 کیلومتر در جنوب شرق شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان قرار داشته ارتفاع آن از سطح بحر ( 1621 ) متر بوده و در عرض البلد ( 36-00-05 ) و طول البلد ( 68-05-49 ) موقیعت داشته قرار احصائیه رسمی منتشر شده از جانب اداره مرکزی احصائیه به تعداد (38100)  نفر نفوس آن تخمین گردیده است پیشه عمومی مردم را زراعت و مالداری ، و صنایع خانه گی چون گلیم و قالین بافی تشکیل داده دارای اب و هوای خوش گوار و معتدل میباشد چنانچه از اسم این ولسوالی هویدا است سر سبزی ، شادابی و خرمی آن بی نظیر بوده در تابستان محل تفرج و تفریح مردم سایر مناطق ولایت سمنگان و بلخ را تشکیل میدهد.

درجه تشکیل این ولسوالی (2 ) بوده راه مواصلاتی آن با شهر ایبک مرکز ولایت خامه میباشد و چار مغز ، بادام و زردالو این ولسوالی در سطح کشور شهرت خوبی داشته فرهنگیان ، شعراء و خامه بدستان مشهور این ولسوالی که قبلا به معرفی کرفته شده اند در طی سالیان متمادی صدر نشین مجالس فرهنگی مردم ولایت سمنگان بوده اند آب چار آسیا و آب خرم منبع اصلی و اساسی آب آشامیدنی و زراعتی شهر ایبک و اکثر نقاط ولایت سمنگان را تامین مینماید.

شبکه مخابراتی اریبا درین ولسوالی فعال بوده و دارای ( 6 ) باب لیسه ، ( 18 ) مکاتب متوسطه و ابتدائیه ( یک باب ) مدرسه دینی به تعداد ( 1 ) مراکز و کلینیک های صحی درین ولسوالی نیز فعالیت دارند.