ریاست مالی و اداری

کارکردهای ریاست مالی و اداری مقام ولایت