در باره ولایت سمنگان

ولایت سمنگان از دیدگاه تاریخ