سخنرانی های والی ولایت

سخنرانی های محترم پوهنیار خیرالله " انوش " والی سمنگان در محافل مختلف