بیوگرافی والی ولایت سمنگان

عبداللطیف″ابراهیمی″ فرزند شیرخان درسال ۱۳۳۷  در قریه باسوس ولسوالی امام صاحب ولایت کندز در یک خانواده روشنفکر، فرهنگی و دارای محبوبیت اجتماعی متولد شده است. موصوف تحصلات ابتدائیه اش را در مکتب باسوس، تحصیلات متوسطه ولیسه را درمدرسه عالی ابو حنیفه کابل به اتمام رسانیده و تحصیلات عالی اش را به سویه لیسانس برشته شرعیات پوهنتون دعوت تکمیل و الی سویه ماستری در پوهنتون مذکور ادامه داده است. آقای ابراهیمی علاوه برلسانهای رسمی کشور( دری- پشتو) به لسانهای ترکی وعربی  تسلط کامل داشته و از کمپیوتر و سایر وسایل تکنالوژی مدرن روز در امورات رسمی و شخصی به وجه احسن استفاده و در تطبیق حکومتداری الکترونیکی پیشگام است.

آقای ابراهیمی یکی از شخصیت های جهادی وسیاسی تاثیر گذار کشور بوده در راستای دفاع از آزادی و استقلال کشور، حاکمیت ملی، ارزشهای اسلامی ونوامیس ملی از اشغال شوروی و تسلط طالبان درکنار سایر رهبران جهادی نقش برازنده را ایفا و بعداز شکل گیری صفحه جدید سیاسی کشور وایجاد حکومت های موقت انتقالی وانتخابی در پست فوق رتبه بحیث والی ولایات کندز، سمنگان فاریاب تخار و در پست مافوق رتبه بحیث مشاور رئیس جمهور در امور قومی وحل منازعات ایفای وظیفه نموده واخیراً به اساس حکم شماره ( ۸۴۴ ) مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۶ مقام عالی ریاست ج.ا.ا. بحیث والی ولایت سمنگان مقرر گردیده است. موصوف در طول دوره ماموریت شان منحیث فرزند صدیق وخدمتگذار کشور در جهت ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی با تطبیق موفقانه پروسه های دی دی آر، دایاک وسایر برنامه های بزرگ ملی نقش برازنده داشته وهمواره در جهت بسیج ملی همگرای وهمپذیری اقوام باهم برادر کشور مطابق اهداف والای دولت ج.ا.ا. تلاش های موثر وسودمندی نموده است.

آقای ابراهیمی بعداز آغاز کار شان در ولایت سمنگان بحیث والی آنولاء به دوام تلاش های همیشگی شان در راستای حل مشکلات اجتماعی ومحیطی مردم، اختلافات قومی ومنازعات اجتماعی مردم مرکز و ولسوالی های سمنگان را که از مدت ها بدین سو بعنوان چالش سد راه برنامه های انکشافی قرارداشت طبق برنامه های موثر ومطلوبی یکی پی دیگر حل و زمینه ها وفرصت های مناسبی را برای طرح و تطبیق برنامه های انکشافی مهیا نموده است.