یک گام دیگر به سویی رعاییت نظم و دسیپلین، بوقت بودن وعرضه خدمات بهتر به شهر وندان

یک گام دیگر به سویی رعاییت نظم و دسیپلین، بوقت بودن وعرضه خدمات بهتر به شهر وندان از جانب ریاست شا روالی شهر ایبک.

پسمنگان افغا نستان
20 سرطان 1398
سیستم حاضری برقی ریاست شاروالی ایبک پیش از چاشت امروز توسط عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت در حالیکه فیروز الدین"تگین" شار وال ایبک نیز حضور داشت افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
شاروالی ایبک به سلسله اقدام های مؤثر قبلی خویش در راستای تمثیل و نهادینه سازی حکومتداری خوب، اینبار با فعال نمودن سیستم حاضری برقی به منظور پای‌بندی مامورین این اداره در اوقات رسمی بالای وظایف خود پیشگام در بین ادارات ولایت سمنگان است. 
عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت ضمن قدر دانی از تلاشها و کار کرد های ریاست شاروالی ایبک افتتاح این سیستم را نیز تبریک گفته بر همگانی شدن آن در ساییر ادارات غرض ایجاد نظم و دسیپلین بوقت بودن وعرضه خدمات بهتر به مردم تا کید نمود.
همچنان فیروزالدین "تگین" شاروال ایبک حین افتتاح حاضری برقی کارمندان شاروالی ایبک می‌گوید که یکی از اهمیت‌های حاضری الکترونیکی سهل سازی روند حضور در اداره بوده زمینه غفلت کاری را از بین برده، مامورین را موظف می‌سازد تا در وقت معینه کاری بالای حاضری انگشت گذاشته و در وقت رخصتی بعد از ظهر نیز خود را ثبت حاضری نمایند، که ثبت دیتابیس می‌گردد.
شاروال ایبک تاکید می‌ورزد که در این سیستم به هیچ ماموری مراعات صورت نگرفته که این امر باعث حضور متداوم کارمند اداره گردیده زمینه عرضه خدمات را به شهروندان ازدیاد می‌بخشد.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.

یک گام دیگر به سویی رعاییت نظم و دسیپلین، بوقت بودن وعرضه خدمات بهتر به شهر وندان از جانب ریاست شا روالی شهر ایبک.
پسمنگان افغا نستان
20 سرطان 1398
سیستم حاضری برقی ریاست شاروالی ایبک پیش از چاشت امروز توسط عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت در حالیکه فیروز الدین"تگین" شار وال ایبک نیز حضور داشت افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
شاروالی ایبک به سلسله اقدام های مؤثر قبلی خویش در راستای تمثیل و نهادینه سازی حکومتداری خوب، اینبار با فعال نمودن سیستم حاضری برقی به منظور پای‌بندی مامورین این اداره در اوقات رسمی بالای وظایف خود پیشگام در بین ادارات ولایت سمنگان است. 
عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت ضمن قدر دانی از تلاشها و کار کرد های ریاست شاروالی ایبک افتتاح این سیستم را نیز تبریک گفته بر همگانی شدن آن در ساییر ادارات غرض ایجاد نظم و دسیپلین بوقت بودن وعرضه خدمات بهتر به مردم تا کید نمود.
همچنان فیروزالدین "تگین" شاروال ایبک حین افتتاح حاضری برقی کارمندان شاروالی ایبک می‌گوید که یکی از اهمیت‌های حاضری الکترونیکی سهل سازی روند حضور در اداره بوده زمینه غفلت کاری را از بین برده، مامورین را موظف می‌سازد تا در وقت معینه کاری بالای حاضری انگشت گذاشته و در وقت رخصتی بعد از ظهر نیز خود را ثبت حاضری نمایند، که ثبت دیتابیس می‌گردد.
شاروال ایبک تاکید می‌ورزد که در این سیستم به هیچ ماموری مراعات صورت نگرفته که این امر باعث حضور متداوم کارمند اداره گردیده زمینه عرضه خدمات را به شهروندان ازدیاد می‌بخشد.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.