محفل گزارش دهی شش ماه اول سال مالی 1398 ریاست عدلیه ولایت سمنگان

ریاست عدلیه گزارش از اجراات ودست آوردهای شش ماه اول سال مالی 1398 این ریاست را با مردم شریک ساخته وبه سوالات اشتراک کننده گان پا سخ داد.
سمنگان افغانستان
19 سرطان 1398
صبح امروز برنامه گزارش دهی ریاست عدلیه تحت عنوان کنفرانس آگهی دهی وحقوقی منع آذار واذیت زنان واطفال، عدالت غیر رسمی وشریک ساختن فعالیت های شش ماهه برای مردم که در هوتل قصر الماس شهر ایبک راه اندازشی شده بود، درآن عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت، ریس دیوان جزای محکمه استیناف، شماری از ولسوا لان تعداد از روسا ومسئولین ادارات، متنفذین، جوانان، بانوان، فعالین مدنی ورسانه ها حضور داشتند.
این برنامه که هدف آن روشن شدن اذهان عامه از دست آردها وکار کردهای حکومت، ترویج فرهنگ حکومت داری خوب ومحو فساد است کار این گرد همآیی با تلاوت آیات چند ازکلام روح بخش الهی وپخش سرود ملی کشور آغاز شد.
متعا قباً نصرت الله"هوتک" ریس عدلیه ولایت صحبت نموده ضمن خوش آمدید به حاضرین اهداف این برنامه را که هما نا ایجاد همآهنگی میان حکومت ومردم، وجلب همکاریهای مردم جهت نیل به اهداف حکومت میباشد بیان نموده گزارش از اجراات شش ماهه این ریاست را به حاضرین پیشکش نموده گفت: تمامی قضایایی منوط به این اداره از طریق مدیریت قضا یا ثبت سیستم ودیتا بیس این اداره شده به صورت شفاف اجراات صورت میگیرد.
سپس عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت صحبت نموده ضمن سپاس گزاری ازدست اندر کا ران وبر گزار کننده گان محفل امروزی که یگانه هدف آن نزدیک ساختن مردم با دولت میباشد، پیرا مون کارکرد ها ،اجراات ودست آودرها درسکتور های مختلف مطالبی را به حا ضرین پیش کش نموده گفت: حمایت از پروژه ها وهمکاریها در راستای تامین امنیت با دولت تان زمینه تطبیق بیشتر پروژه های عام المنفه را مساعد میسازد.
والی ولایت افزود: قبل ازینکه به مردم پاسخگو باشیم به خدای خود باید پا سخگو باشیم همچنان آقای"ابراهمیی" پیرامون صدو مین سالیاد استرداد استقلال کشور که ادر آستانه آن قرار داریم نیز تماس گرفته گفت: استقلال کشور وتجلیل ازین روز میمون وپر افتخار مربوط به همه ملت شریف ولایت سمنگان میشود مقام ولایت در رابطه به تامین امنیت، فراهم نمودن تسهیلات وساییر موارد لازم در خدمت ملت شریف ولایت سمنگان میباشد، همچنان در قسمت تلاشهای نیرو های امنیتی مبنی به سرکوب کردن مخالفین مسلح در سطح ولایت وگرفتاری حدود (160) تن از مجرمین ومتخلفین ازآنان قدر دانی نموده پیرامون جلسات ماهانه جمع آوری عواید ونتایج مثبت آن، نشست با شرکتهای ساختمانی وسرک سازی که درین ولایت مسئولیت کاری دارند، تاکید به سرعت عمل وشفافیت کاری آنان که در غیر صورت به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی خواهند شد، روشنی انداخته بر تلاشهای بیشتر روسا ومسئولین تاکید نمود.
متعاقباً ریس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت صحبت نموده از راه اندازی همچو برنامه ها که بیشتر نما یانگر شفافیت می باشد استقبال نمود.
مولوی عبد الباسط منشی شورای علما، وتن چند نیز از سخن رانان دیگر این گردهمآیی بودند که هر کدام با النوبه در پیوند به محفل امروزی صحبت نموده بر شفافیت وحساب دهی تا کید نمودند.
همچنان به سوالات اشتراک کننده گان از طرف مسئولین ریاست عدلیه ولایت نیز پا سخ ارایه شد. 
دراخیر یکبار دیگر والی ولایت طی صحبتی کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده از نظریات، پیشنهادات وانتقاد های سالم وسازنده مردم استقبال نموده از آنان خواست، که ضمن همکاری های مداوم شان با نیرو های امنیتی در راستای تا مین امنیت، از پروژه وبرنامه های دولت نیز حمایت نموده مسئولیت دینی وشهر وندی شانرا ادا نمایند. 
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.