جلسه PDC تحت ریاست عبد للطیف"ابراهیمی" والی ولایت در تالار کنفرانسهای آنمقام تدویر یافت.

فعالین مدنی ونماینده گان جوانان ایبک وولسوالیهای شش گانه ولایت سمنگان در جلسه کمیته انکشافی اشتراک نموده سوالات وپیشنهادات شانرا در راستای انکشاف وباز سازی با هیئت رهبری مقام ولایت ومسئولین ادارات شریک ساختند.
سمنگان _ افغانستان
7 جوزا 1398
جلسه کمیته انکشافی ولایتی یا پی دی سی پیش از چاشت امروز تحت ریاست عبد للطیف"ابراهیمی" والی ولایت در تالار کنفرانسهای آنمقام تدویر یافت.
نخست والی ولایت ضمن نگاه مختصر بر وضعیت عمومی ولایت در راستای مساعی مشترک وهمآهنگی ادارات، بوقت بودن رعایت سلسله مراتب وسایر موارد لازم مطالبی را بیان نمود.
سپس برعلاوه مرور مختصر برفیصله جلسات کمیته انکشافی گزارش از فیصله های جلسه قبلی توسط زمان الله"عبید" ریس اقتصاد وسکرتر جلسه به حاضرین بازگو شد، متعاقبا روی ارایه گزارش مصرف بودجه انکشافی توسط پرو جکتور به اشتراک کننده گان از جانب ریاست اقتصاد،بحث درمورد مشکلات و چالشهای جوانان که نظریات آنان در بخشهای مختلف اسمتاع شده به سوالات شان در عرص های بازسازی وانکشاف نیز پا سخ ارایه شد.
متعاقباً بانو سوکی "کواک" مسئول بخش سیاسی دفتر یونا ما در مزار شریف صحبت نموده ضمن قدر دانی از مدیریت سالم هیئت رهبری مقام ولایت سلام ها وپیام های مسئول زون شمال دفتر یونیما را به اشتراک کنند ه گان وسیله شده گفت: هدف از نشت امروز مان همآهنگی با جوانان وفعالین مدنی است دفتریونیما مشکلات ونا رسایی ها را در بخش جوانان جمع بندی نموده به مراجع مربوط انتقال میدهد.
در اخیر آقای "ابراهیمی" والی ولایت وریس جلسه ضمن قدر دانی از مساعدت ها وهمآهنگی همیشگی دفتر یو ناما به مسئولین ریاست اقتصاد وادارات ذیربط نیز در پیوند به ارایه گزارش از چگونگی پیشرفت کار پروژه ها درسطح ولایت قدر دانی نموده بر علاوه ارز یا بی کار جلسه وتا کید بردایر شدن جلسه در هردو ماه یکبار، به مسئولین مربوط بر علاوه تاکید به داشتن انگیزه خدمت به مردم ، پیگیری وتسریع روند کار پروژه وهمآهنگی وحدت نظر بین ادارات هدایات لازم داد.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.