به هزینه مبلغ (16) ملیون افغانی سنگ تهداب تعمیر اداری ریاست زراعت آبیاری ومالداری گذاشته شد.

به هزینه مبلغ (16) ملیون افغانی سنگ تهداب تعمیر اداری ریاست زراعت آبیاری ومالداری توسط عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت به زمین گذاشته شد.
سمنگان : افغا نستان
6 جوزا 1398 
در محفلیکه به همین مناسبت در صحن باغ زراعت راه اندازی شده بود، عبداللطیف "ابراهیمی" والی ولایت طی صحبتی ضمن عرض تبریکی به مناسبت تهداب گزاری این بنای زراعتی گفت: آرزو مندیم که دست آوردهای بیشتر در بخش زراعت،از قبیل ایجاد گرین حوض ها، باغچه های خانه گی، ترویچ باغجه های هنگ وپسته که عملاً جریان دارد باشیم تا از یک طرف سطح اقتصاد دهاقین مان بلند برود واز جانب دیگر زمنیه شغل و کار به مردم مان میسر شود.
سپس سنگ تهداب تعمیر متذکره توسط عبد اللطیف "ابراهیمی" والی ولایت در حالیکه، شار وال ایبک ، تعداد از روسای ادارات، ریس واعضای ریاست زراعت حضور داشتند کذاشته شد.
به گفته محمد رحمن "ارغندیوال"این تعمیر که هزینه آن(16)ملیون افغانی میبا شد از مساعدت های کشور دوست هندوستان پرداخته میشود، در دوطبقه به شکل پخته واساسی اعمار میشود که(20) شعبه اداری، سالون کنفرانس، تشناب، آشپز خانه وسایر ضروریات درنظر گرفته شده است.
کار ساختمان این پروژه توسط شرکت ساختمانی الهام "صافی" به پیش برده میشودکه در مدت (18) ماه کاری مطابق به قرار داد کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت در محفل تهداب گزاری تعمیر متذکره در حفظ ومرا قبت وکنترول ازجریان کار آن که با کیفیت مطابق به قرار داد به پیش برده شود تا کید نمود. 
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.