سنگ بنای یک باب جمنازیوم ورزیشی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان گذاشته شد.

سنگ بنای یک باب جمنازیوم ورزیشی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان گذاشته شد.

سمنگان افغانستان
29 ثور 1398
این جمازیوم از پروژه های حمایوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان توسط ریاست تصدی ساختمانی بنایی در کارته آینچه شهر ایبک اعمار می گردد.
سنگ تهداب این بنای ورزیشی توسط صفت الله "سمنگانی" معاون مقام ولایت در حالیکه متنفذین ورزشکاران وجوانان حضور داشتندگذاشته شد.
آقای "سمنگانی" از توجه رییس جمهور کشور در راستای انکشاف، رشداقتصاد و تطبیق پروژه ها در این ولایت سپاسگزاری نموده گفت: این پروژه به طول 60 متر وعرض 30 متر به صورت پخته واساسی اعمار می گردد.
معاون مقام ولایت در ادامه صحبت هایش از تطبیق پنج پروژه که شامل یک محراب مسجد جامع، دوباب انتظار خانه زنانه ومردانه، یک باب جمنازیوم ورزیشی ویک باب سالون فاتحه خوانی که(150) ملیون افغانی هزینه این پروژه ها میباشد قرار است از سوی ریاست جمهوری کشور در ولایت سمنگان اعمار گردد را یاد آوری نموده از تطبیق کننده این پروژه خواست که در ساخت وساز آن مطابق به معیارات تعین شده ومواد باکیفیت توجه جدی نمایند. 
دفترمطبوعات مقام ولایت سمنگان.

سنگ بنای یک باب جمنازیوم ورزیشی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان گذاشته شد.
سمنگان افغانستان
29 ثور 1398
این جمازیوم از پروژه های حمایوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان توسط ریاست تصدی ساختمانی بنایی در کارته آینچه شهر ایبک اعمار می گردد.
سنگ تهداب این بنای ورزیشی توسط صفت الله "سمنگانی" معاون مقام ولایت در حالیکه متنفذین ورزشکاران وجوانان حضور داشتندگذاشته شد.
آقای "سمنگانی" از توجه رییس جمهور کشور در راستای انکشاف، رشداقتصاد و تطبیق پروژه ها در این ولایت سپاسگزاری نموده گفت: این پروژه به طول 60 متر وعرض 30 متر به صورت پخته واساسی اعمار می گردد.
معاون مقام ولایت در ادامه صحبت هایش از تطبیق پنج پروژه که شامل یک محراب مسجد جامع، دوباب انتظار خانه زنانه ومردانه، یک باب جمنازیوم ورزیشی ویک باب سالون فاتحه خوانی که(150) ملیون افغانی هزینه این پروژه ها میباشد قرار است از سوی ریاست جمهوری کشور در ولایت سمنگان اعمار گردد را یاد آوری نموده از تطبیق کننده این پروژه خواست که در ساخت وساز آن مطابق به معیارات تعین شده ومواد باکیفیت توجه جدی نمایند. 
دفترمطبوعات مقام ولایت سمنگان.