از روز جهانی مطبوعات در ولایت سمنگان تجلیل بعمل آمد

از روز جهانی مطبوعات در ولایت سمنگان تجلیل بعمل آمده وتعداد از مسئولین وکار مندان رسانه های محلی دولتی وخصوصی نیز به همین مناسبت از طرف مقام ولایت مورد تقدیر وتشویق قرار گرفتند.
سمنگان افغا نستان 
25 ثور 1398
این محفل ادبی وفرهنگی که در سالون کنفرانس های مقام ولایت برگزارگردیده بود درآن هیئت رهبری مقام ولایت، ریس اطلاعات وفرهنگ، ریس ارشاد حج واوقاف ، ریسه امور زنان و ده ها تن از کار مندان رسانه های محلی دولتی وخصوصی، نویسندگان وفرهنگیان ولایت اشتراک نموده بودند. 
عبد اللطیف "ابراهیمی" والی ولایت طی صحبتی ضمن عرض تبریکی به مناسبت این روز خجسته نقش جوانان ورسانه ها را در آوردن صلح وروشن ساختن اذهان عامه در زمینه مفید وموثر خوانده گفت: درگذشته محدودیت های زیادی سد راه رسانه ها بود وخوش بختانه که به اثر توجه حکومت فعلی آزادی بیان به صورت کامل نهادینه گریده ورسانه ها دست باز دارند، همچنان حکومت محلی نیز از رسانه ها حمایت نموده ودر حد توان درراستای رفع مشکلات آنان همکاری لازم می نماید،والی ولایت افزود: رسانه ها پل ارتباط میان حکومت ومردم است باید پایه های این پل را مستحکم بسازیم.
فتح الله "وافی" ریس اطلاعات فرهنگ ، بانو گلالی "صافی" ریسه امور زنان، سید مجتبی "مصلح" مسئول شواری ژورنالیستان ومعاون کمیته مصئونیت خبرنگاران، هرکدام بالنوبه پیرامون هدف از راه اندازی محفل صحبت نموده ضمن تبریکی روزجهانی مطبوعات برای خبرنگاران ورسانه های سمنگان دررابطه به سیر تاریخی مطبوعات ورسانه ها درکشور از زمان امیرشیرعلی خان الی اکنون نظر انداخته وآزادی بیان را یکی از بزرگترین دست آورد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان پس از سقوط رژیم سیاه طالبان خوانده ودر قسمت حمایت مالی رسانه های چاپی خصوصی ونام گزاری جاده تازه احداث شده کنار کابل بانگ به نام جاده مطبوعات طالب همکاری وتوجه مقام ولایت شدند که ازطرف والی ولایت در زمینه وعده همکاری وحمایت داده شد.
دراخیر سپاس نامه هاییکه از طرف مقام ولایت در نظر گرفته شده بود توسط والی ولایت، وسایر اشتراک کننده گان برای دست اندر کاران رسانه های محلی توزیع شد.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.