بلاک معتادین در مدیریت عمومی محبس ولایت سمنگان از سوی والی ولایت افتتاح گردید.

حکومت خادم ملت بوده ودر حد توان در راستای تا مین امنیت شهر وندان وفراهم نمودن سهولت ها برای آنان تلاش می نماید.
سمنگان افغا نستان
24 ثور 1398
صبح امروزعبداللطیف ابراهیمی والی ولایت در محفلیکه به مناسبت آغاز صفحه تعلیمی تابستانی وافتتاح بلاک معتادین در مدیریت عمومی محبس تدویر یافته بود اشتراک نمود.
نخست والی ولایت در حالیکه قومندان امنیه، ریس امنیت ملی، ریس سارنوالی استناف و مدیر عمومی محبس با ایشان همراه بودند، نخست قطعه تشریفات مدیریت عمومی محبس را معاینه نموده و سپس بلاک معتا دین را که ظرفیت تداوی 30) تن را دارد افتتاح نمودند.
این بلاک به ابتکار هیئت رهبری این مدیریت تهیه وآماده شده است.
متعاقباً والی ولایت وهمرا هان از بخشهای مختلف محبس ولایت سمنگان دیدن نموده پیرامون مشکلات ونا رسایی ها از زندا نیان طالب معلومات شد. 
در مقابل تعداد از آنان به نماینده گی از ساییرین صحبت نموده گفتند که با آمدن سمونوال نصیر احمد"ملکزاده" مدیر عمومی محبس ولایت سمنگان تغییرات قابل ملاحظه درنان ،آب وساییر ضروریات مان آمده است.
بعداً هیئت رهبری ولایت وهمرا هان در محفل متذکره اشتراک نمودند، والی ولایت طی صحبتی از کار کرد های آقای ملکزاده قدر دانی نموده گفت: حکومت خادم ملت بوده ودر حد توان در راستای تا مین امنیت شهر وندان وفراهم نمودن سهولت ها برای آنان تلاش می نماید.
والی ولایت افزود: خیلی خرسند هستم که امروز شاهد تغییرات مثبت در سطح مدیریت محبس هستیم وزندانیان هم ابراز رضایت از تلاش های مسئول جدید این اداره میکنند، آقای "ابراهیمی" افتتاح بلاک معتا دین را نیز یک دست آورد خوانده گفت: به منظور جلو گیری از اعتیاد وترک آن در بین محبوسین که معتاد هستند ایجاد چنین بلاک غرض تداوی آنان خیلی ها مهم وموثر میباشد.
سپس سمونوال نصیر احمد"ملکزاده" مدیر عمومی محبس ولایت سمنگان صحبت نموده ضمن عرض خیر مقدم به هیئت رهبری مقام ولایت واشتراک کننده گان، گزارش از کارکرد ها ودست آورد هایشان را به حاضرین پیشکش نمود.
همچنان نیاز محمد راسخ ریس سارنوالی استیناف نیز صحبت نموده از مدیریت خوب هیئت رهبری مبحس به تناسب گذشته اظهار خوش بینی نمود.
قابل یاد آوریست که در محبس ولایت سمنگان (373) تن به شمول(22) خانم به جرم های مختلف محبوس هستند.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.