به هزینه سه ملیون و(800) هزار افغانی برای(600) خانواده وسایل و تجهیزات باغچه های خانه گی توزیع شد.

به هزینه سه ملیون و(800) هزار افغانی برای(600) خانواده وسایل وتجهیزات باغچه های خانه گی توزیع شد.

سمنگان افغانستان 
22 ثور 1398
این تجهیزات که (12 ) قلم مشمول انواع تخم های ترکاری، بیل، داس، آب پاش، پیپ ها نیم انج وشانزده ملی به منظور آبیاری سیستم قطره یی میباشد ازبودجه انکشافی وزارت زراعت در نظر گرفته شده است، که توسط عبداللطیف "ابراهیمی" والی ولایت، در حالیکه نماینده شورای ولایتی، روسای محاکم استیناف، سارنوالی، ریس زراعت، ریس اموز زنان وسایر اشتراک کننده گان حضور داشتند توزیع شد.
عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت طی صحبتی هنگام توزیع اجناس فوق الذکر ، ضمن قدر دانی از توجه وزارت زراعت وتلاشهای ریاست زراعت اینولا به خانواده هاییکه ازین وسایل مستفید شدند تبریک عرض نموده گفت: هدف از راه اندازی این برنامه ها ایجاد زمینه کار به خانمها وبلند بردن سطح اقتصاد شان میباشد امید وارم که شمابانوان هم ازین برنامه استفاده اعظمی نموده ضمن بلند بردن اقتصاد خانواده هایتان، بر حفظ و مراقبت واستفاده در ست ازین تجهیزات نیز توجه لازم نمایید.
سپس بانو تبسم یکتن از مستفید شونده گان به نماینده گی از ساییرین صحبت نموده گفت: ازتوجه دولت غرض بلند بردن سطح اقتصاد زنان قدر دانی می نمایم، اوگفت: ازینکه سالپار هم چنین مساعدت با زنان از طریق ایجاد گرین حوض ها صورت گرفت بود خیلی سهولت های را برای مان ایجاد نموده از یکطرف ترکاری در خانه میسر بود واز جانب دیگر از طریق فروش آن مشکلات کوچک خانه شامل قرطاسیه اطفال که به مکتب میروند وتهیه وسایل ابتدایی خانواده نیز مهیا میشد. 
قابل یاد آوریست که در آینده نزدیک نیز برای (400)خانواده دیگر ازطریق برنامه ملی باغداری ومالداری وسایل وتجهیزات مشابه توزیع خواهد شد.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.

به هزینه سه ملیون و(800) هزار افغانی برای(600) خانواده وسایل وتجهیزات باغچه های خانه گی توزیع شد.
سمنگان افغانستان 
22 ثور 1398
این تجهیزات که (12 ) قلم مشمول انواع تخم های ترکاری، بیل، داس، آب پاش، پیپ ها نیم انج وشانزده ملی به منظور آبیاری سیستم قطره یی میباشد ازبودجه انکشافی وزارت زراعت در نظر گرفته شده است، که توسط عبداللطیف "ابراهیمی" والی ولایت، در حالیکه نماینده شورای ولایتی، روسای محاکم استیناف، سارنوالی، ریس زراعت، ریس اموز زنان وسایر اشتراک کننده گان حضور داشتند توزیع شد.
عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت طی صحبتی هنگام توزیع اجناس فوق الذکر ، ضمن قدر دانی از توجه وزارت زراعت وتلاشهای ریاست زراعت اینولا به خانواده هاییکه ازین وسایل مستفید شدند تبریک عرض نموده گفت: هدف از راه اندازی این برنامه ها ایجاد زمینه کار به خانمها وبلند بردن سطح اقتصاد شان میباشد امید وارم که شمابانوان هم ازین برنامه استفاده اعظمی نموده ضمن بلند بردن اقتصاد خانواده هایتان، بر حفظ و مراقبت واستفاده در ست ازین تجهیزات نیز توجه لازم نمایید.
سپس بانو تبسم یکتن از مستفید شونده گان به نماینده گی از ساییرین صحبت نموده گفت: ازتوجه دولت غرض بلند بردن سطح اقتصاد زنان قدر دانی می نمایم، اوگفت: ازینکه سالپار هم چنین مساعدت با زنان از طریق ایجاد گرین حوض ها صورت گرفت بود خیلی سهولت های را برای مان ایجاد نموده از یکطرف ترکاری در خانه میسر بود واز جانب دیگر از طریق فروش آن مشکلات کوچک خانه شامل قرطاسیه اطفال که به مکتب میروند وتهیه وسایل ابتدایی خانواده نیز مهیا میشد. 
قابل یاد آوریست که در آینده نزدیک نیز برای (400)خانواده دیگر ازطریق برنامه ملی باغداری ومالداری وسایل وتجهیزات مشابه توزیع خواهد شد.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.