جلسه کمیته ولایتی آماده گی مبارزه با حوادث تحت ریاست عبداللطیف"ابراهیمی" والی ولایت تدویر یافت.

سمنگان : افعانستان

19 ثور 1398 
پیش از چاشت امروز جلسه کمیته ولایتی آماده گی مبارزه با حوادث تحت ریاست عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت درفترکارش تدویر یافت.
کار جلسه با تلا وت آیات چند ازکلام الهی آغاز شد.
متعاقباً والی ولایت ضمن تماس روی وضعیت کلی اینولا دررابطه به اجراات مسئولین ادارات وفیصله های جلسه قبلی طالب معلومات شد.
سپس صبغت الله"سیاس" ریس آماده گی مبارزه با حوادث وسکرتر کمیته مطابق آجندا موضوعات جلسه را که شامل پیشنهادات تغییر مسیر سیل بر قریه توته حبش، موضوع پاککاری رسوبات مسیر سیل بر وکانال قریه لنگر ولسوالی خرم و سار باغ، باز گشایی راه مواصلاتی قریه تیخونک، ترمیم پل عمومی قریه جات شاه حسینی، چرمگری، اربابی، شاه حسینی، موضوع سروی بیجا شده گان جنگ از ولایت فاریاب وولسوالی حضرت سلطان، بحث در مورد تعین هیئت سروی تخنیکی، پروژه های وقایه وی واظطراری، موضوع اعمار دیوارهای گبیونی وسایر موارد مشابه بود بحث وتبادل نظر شده غرض اجراات بهتر ورسیده گی به موقع تصامیم لازم اتخاذ شد.
در اخیر والی ولایت کار جلسه ارزیابی نموده افزود: ادا رات تمامی امکا نات شانرا که شامل مواد غذایی وغیر غذایی میباشد در همآهنگی با موسسات همکارمشخص وآماده نموده پس از سروی وبررسی دقیق عند الموقع اقدام واجراات لازم نمایند.. 
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.

سمنگان : افعانستان
19 ثور 1398 
پیش از چاشت امروز جلسه کمیته ولایتی آماده گی مبارزه با حوادث تحت ریاست عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت درفترکارش تدویر یافت.
کار جلسه با تلا وت آیات چند ازکلام الهی آغاز شد.
متعاقباً والی ولایت ضمن تماس روی وضعیت کلی اینولا دررابطه به اجراات مسئولین ادارات وفیصله های جلسه قبلی طالب معلومات شد.
سپس صبغت الله"سیاس" ریس آماده گی مبارزه با حوادث وسکرتر کمیته مطابق آجندا موضوعات جلسه را که شامل پیشنهادات تغییر مسیر سیل بر قریه توته حبش، موضوع پاککاری رسوبات مسیر سیل بر وکانال قریه لنگر ولسوالی خرم و سار باغ، باز گشایی راه مواصلاتی قریه تیخونک، ترمیم پل عمومی قریه جات شاه حسینی، چرمگری، اربابی، شاه حسینی، موضوع سروی بیجا شده گان جنگ از ولایت فاریاب وولسوالی حضرت سلطان، بحث در مورد تعین هیئت سروی تخنیکی، پروژه های وقایه وی واظطراری، موضوع اعمار دیوارهای گبیونی وسایر موارد مشابه بود بحث وتبادل نظر شده غرض اجراات بهتر ورسیده گی به موقع تصامیم لازم اتخاذ شد.
در اخیر والی ولایت کار جلسه ارزیابی نموده افزود: ادا رات تمامی امکا نات شانرا که شامل مواد غذایی وغیر غذایی میباشد در همآهنگی با موسسات همکارمشخص وآماده نموده پس از سروی وبررسی دقیق عند الموقع اقدام واجراات لازم نمایند.. 
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.