بانو ذکیه"فاضل" مشاور داد خواهی و جامعه مدنی برنامه زنان در مشارکت پروژه پروموت با والی ولایت ملاقات نمود.

سمنگان افغا نستان
18 ثور 1398 
پیش از چاشت امروز بانو ذکیه"فاضل" مشاور داد خواهی و جامعه مدنی برنامه زنان در مشارکت پروژه پروموت با عبداللطیف"ابراهیمی" والی ولایت در دفتر کارش دیدار وملاقات نمود.
درین ملاقات در حالیکه قاضی نقیب الله"تاتار" نمانیده مردم در شورای ولایتی، روسای معارف، احصاییه ومعلومات و نماینده ریاست شاروالی حضور داشتند، بانو فاضل صحبت نموده ضمن قدر دانی از همکاری وهمآهنگی خوب مقام ولایت، شورای ولایتی،ریاست معارف وادارات همکار پیرامون هدف سفر شان روشنی انداخته گفت: این پروژه در بخشهای زنان در اقتصاد، زنان در رهبری، زنان در حکومت اداری وزنان درمشارکت کار میکند و برنامه مان از بخش زنان در مشارکت میباشد که پروژه زنان در مشارکت به سلسله فعالیت هایشان درین ولایت اینبار میخواهد کمیته های منع آذار واذیت زنان را درین ولایت ایجاد نماید که در زمینه طالب همکاری مقام ولایت شدند.
سپس عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت صحبت نموده گفت: خوشحال هستم که امروز شاهد افتتاح چنین برنامه وایجاد کمیته ها در پیوند به جلو گیری از آدار واذیت زنان باشیم،مقام ولایت از برنامه های پروژه پرو موت اسقبال نموده ودر حد توان همکاری وحمایت می نماید.
همچنان نماینده شورای ولایتی ولایت وریس معارف نیز صحبت نموده از راه اندازی همچو برنامه ها استقبال نموده وعده همکاری وهم یاری نمود.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.