نشست داد خواهی سازمان ملل متحد برای همآهنگی بهتر با شرکای کاری در ولایت سمنگان تدویر یافت.

نشست داد خواهی سازمان ملل متحد برای همآهنگی بهتر با شرکای کاری در ولایت سمنگان تدویر یافت.

سمنگان افغا نستان 
15 ثور 1398 
این نشست که تحت ریاست عبداللطیف"ابراهیمی" والی ولایت درتالار کنفرانسهای آنمقام تدویر یافت.
درآن روسا ونماینده گان سکتوری ولایت ، مسئولین ونماینده گان موسسات همکار درولایت حضور داشتند کارجلسه با تلاوت آیات چند از کلام الهی آغاز شد.
متعاقباً والی ولایت طی صحبتی ضمن قدر دانی ازهمکاری ومساعدت های همیشگی موسسات همکار بویژه همآهنگی خوب دفتر یو ناما درراستای تجدید تعهدات شان وهمآهنگی بیشتر بین حکومت محلی وموسسات تاکید نموده گفت: الحمد الله امنیت نسبی درین ولایت به همکاری مردم وعلمای کرام حکمفرا بوده وبستر هرنوع بازسازی وانکشاف مساعد میباشد ، بناءً آرزومندیم ازینکه در آغاز سال نو 1398 قرار داریم موسسات همکار با همآهنگی مقام ولایت وادا رات ذیربط مطابق به پیشنها دات گام برداشته اجراات لازم را روی دست گیرد.
متعاقباً بانو سوکی "کواک" مسئول بخش سیاسی وسرپرست دفتر یونا ما در مزار شریف صحبت نموده ضمن قدر دانی از مدیریت سالم هیئت رهبری مقام ولایت در پیوند به تلاشهایشان پیرامون باز سازی این ولا ورسیده گی به مشکلات مردم، در رابطه به همآهنگی با موسسات وجلب همکاری آن وعده واطمینان داد.
سپس مسئولین موسسات همکار چون FAO-ILO-IOM-OCHA-UNHCR-UNICEF-UNOPS-و WFP هرکدام بالنوبه گزارش از کار کردهایشان در طی سال 2018 و پلان ها وبرنامه های کاریشان در سال 2019 را به حاضرین پیشکش نمود.
متعاقباً زمان الله "عبید" ریس اقتصاد ولایت گزارش از ضعیت عمومی ولایت سمنگان را توام با دست آوردها ومشکلات در عرصه های مختلف از طریق پرو جکتور به حا ضرین پیش کش نمود.

بعداً آقای ابراهیمی صحبت نموده افزود: درین ولایت (88) فیصد مردم در فقر وتنگ دستی زنده گی میکنند، پروژه ها در بخش های اعمار تعمیرات مکاتب، کلینیک ها، اعمار وبازسازی داشته های فرهنگی ،پروژه های عام المنفعه که زمنیه کار به مردم میسر شود وتامین آب آشا میدنی در (50) قریه ولسوالی دره صوف پایین وقریه جات مرکز ولایت، اعمار بند های آب گردان غرض تامین آب زراعتی وآشا میدنی نیاز مبرم است که باید گام برداشته در بازسازی وانکشاف این ولایت باستانی ولی کمتر انکشاف یافته توجه نمایید. مقام ولایت ضمن آنکه از برنامه های کاری شما حمایت میکند زمینه کاری وسهولت های لازم را نیز فراهم می نماید، همچنان والی ولایت از دفتر همکار یونا ما خواست که این نشست باید در هر سه ماه یکبار تدویر یابد.
مسئول بخش سیاسی وسرپرست دفتر یوناما پس از استماع نظریات وپشنهادات هیئت رهبری ولایت وتعهد درپیوند به برگزاری جلسه در هر سه ماه یکبار با تفاهم موسسات، از همآهنگی خوب مقام ولایت وپیش کش نمودن مشکلات ادارات در بخش های تطبیق پروژه های عام المنفعه استقبال نموده گفت: پروپوزل ویا پیشنهادات شانرا ادارات به ریاست اقتصاد بسپارند واز آن طریق ما پیشنهادات را دریافت نموده ودر قسمت دونر یابی همآهنگی لازم صورت خواهد گرفت.
دراخیر بعد از غورو بررسی همه جانبه وتا کید برهمآهنگی بهتر والی ولایت ضمن آنکه کار این جلسه را مثبت ارزیابی نموده وبا ارزش خواند از موسسات همکار بویژه همآهنگی خوب دفتر یونا ما نیز یکبار دیگر قدر دانی نمود. 
قابل یاد آوریست که درین ولایت(31) موسسه وانجیو فعالیت دارند که از جمله(9) موسسه آن خارجی میباشد مصروف فعالیت هستند.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.