جلسه نوبتی کمیته جندر وامور زنان تحت ریاست عبداللطیف"ابراهیمی" والی ولایت تدویر یافت.

سمنگان : افغانستان 
7 ثور 1398
جلسه نوبتی کمیته جندر وامور زنان تحت ریاست عبداللطیف"ابراهیمی" والی ولایت در دفتر کارش تدویر یافت.
کار جلسه با تلاوت آیات چند ازکلام الهی توسط آمر کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی آغاز شد.
متعا قباًوالی ولایت وریس جلسه طی صحبتی ایجاد این کمیته را که هدف آن تطبیق وگسترش موارد جندر،حصول اطمینان ازفعالیت ها در جهت اعاده حقوق زنان وهمآهنگی وهمکاری فعالیت ها میان ادارات دولتی میباشد مهم وبا ارزش خوانده گفت: درراستای سهیم سازی زنان ورعایت جندر مقام ولایت برنامه های را روی دست دارد، همچنان والی ولایت پیرامون رسیده گی بیشتر به مشکلات زنان وتغییرات مثبت در راستای رشد بیشتر خانمها رعایت جندر وسایر موارد لازم تاکید نمود.
متعا قباً نماینده ریاست امور زنان ومنشی کمیته مطابق به آجندا کار جلسه را که شامل مرور بر فیصله های جلسه قبلی، گزارش از فعالیتهای اعضای کمیته جندر درفاصله بین دوجلسه، وطرح های ریاست امور زنان وآمریت جندر مقام ولایت در رابطه به راه اندازی ورکشاپ قانون منع خشونت علیه زنان واطفال در ادا رات، پیشنهاد شمولیت دختر خانمها در پوهنتون مولانا واحد سمنگان با تخفیف پنجا فیصد، توزیع طرز العمل کاری برای اعضای کمیته وسایر موارد لازم بحث وتبادل نظر شده فیصله های لازم صورت گرفت .
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.