پاسخگویی به ملت نماد و اساس از حکومت داری خوب را تشکیل میدهد

با سخگویی به ملت نماد واساس از حکومت داری خوب را تشکیل میدهد.
سمنگان افغانستان
4 ثور 1398
صبح امروز برنامه تحت نام گفتمان مطبوعاتی و ارایه پلان کاری سکتور های ولایتی از بابت سال 1398 تدیر یافت.
این برنامه که هدف آن روشن شدن اذهان عامه از دست آردها وکار کردهای حکومت، ترویج فرهنگ حکومت داری مردم محور وپاسخگو میباشد، ازطرف ریاست حمایت مردمی اداره مستقل ارگانهای محلی درتا لار هوتل قصر ریاض شهر ایبک تدویر یا فته بود،درآن عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت، ولسوالان، ریس شورای ولایتی، شاروال شهر ایبک، روسای ادارات دولتی، علما، متنفذین، فعالین مدنی ، خانواده مطبوعات، خانمها ،روسای شوراهای انکشافی وجوانان حضور داشتند.
کار این گرد همآیی با تلاوت آیات چند ازکلام روح بخش الهی وپخش سرود ملی کشور آغاز شد.
متعا قباً سیف الرحمن"رحمانی" همآهنگ کننده ولایتی ریاست حمایت مردمی اداره مستقل ارگانهای محلی صحبت نموده ضمن خوش آمدید به حاضرین اهداف این برنامه را که هما نا ایجاد همآهنگی میان حکومت ومردم، وجلب همکاریهای مردم جهت نیل به اهداف حکومت میباشد بیان نموده گفت: همانطوریکه امروز شاهد توضیح پلانهای کاری ادا رات در سطح ولایت هستید درختم سال نیز مقام ولایت چنین برنامه راه اندازی خواهد کرد که مسوولین به تعهداتیکه در پیوند به پلان وبرنامه های کاریشان امروز می سپارند فردا پا سخگو خواهند بود.
سپس عبداللطیف"ابراهیمی" والی ولایت صحبت نموده ضمن سپاس گزاری ازدست اندر کا ران وبر گزار کننده گان محفل امروزی که یگانه هدف آن نزدیک ساختن مردم با دولت میباشد، پیرا مون کارکرد ها ،اجراات ودست آوردها درسکتور های مختلف مطالبی را به حا ضرین پیش کش نموده گفت: حمایت از پروژه ها وهمکاریها در راستای تامین امنیت با دولت تان زمینه تطبیق بیشتر پروژه های عام المنفه را مساعد میسازد، والی ولایت افزود: نخست قبل ازینکه به مردم پاسخگو باشیم به خدای خود باید پا سخگو باشیم .
ریس شورای ولایتی نیز صحبت نموده ضمن آنکه از راه اندازی همچو نشست ها جهت روشن شدن اذهان عامه استقبال نمود نکات چند را در قسمت کم کای بعضی از ادارات بیان نموده طالب توجه مقام ولایت در زمینه شد.
سپس روسا ومسئولین سکتور های 9 گانه هرکدام باالنوبه گزارشات کاری شانرا یکی پی دیگر به حا ضرین پیشکش نموده به سوالات اشتراک کننده گان در قسمت اجراات وپلانهای شان نیز پا سخ ارایه نمودند.
اکثر سوالات اشتراک کننده گان در بخشهای معارف پیرامون ایجاد سهولت درقسمت اجراات معاشات معلمین درسطح ولسوالیها، کم کیفیت بودن تدریس در بعضی از مکاتب وعدم حضور شاگردان در مکاتب که بیشتر از دوماه از آغاز سال تعلمیی میگزرد، شاروالی ایبک پیرامون کسترش پروسه پاکسازی شهر، تنظیف هرچه بهتر شهر وانتقال کاه فروشان عقب شفاخانه به یک جای مناسب ، ریاست فواید عامه به جای جغل اندازی باید روستا ها اسفلت شوند، خرابی سرک شاهراه در چند قسمت وعدم بازدید مسئولین ازکار اسفلت سرک شب باشک وبندش پل در قسمت قریه ظهرابی، ریاست زراعت در قسمت چیدن قبل از وقت پسته وعدم توجه درقسمت نگهداری جنگلات، ومبارزه بیشتر شان در قسمت مجادله با آفات طبیعی، انکشاف دهات در قسمت نظارت از پروژه هایشان که به شورا ها داده میشود وجلو گیری از حیف و میل عواید دولت در کل تشکیل میداد، که پا سخ برایشان ارایه شد.
دراخیر یکبار دیگر والی ولایت طی صحبتی کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده از نظریات، پیشنهادات وانتقاد های سالم وسازنده مردم استقبال نموده از آنان خواست از پروژه وبرنامه های دولت حمایت نموده مسئولیت دینی وشهر وندی شانرا ادا نمایند، همچنان والی ولایت افزود: نشست امروزی مان خود تمثیل دموکراسی ،بهترین شیوه وجز مکلفیت های دولت به منظور آگهی مردم از دست آوردها وشریک ساختن آنان در تصمیم گیری ها میباشد، مقام ولایت پس از یک بررسی دقیق وهمه جانبه آنعده از روسا ومسئولین که گزارشات واجراات کاریشان موثر، قابل قبول مردم وچشم گیر باشد را مورد تقدیر وتشویق قرار خواهد داد ومسئولین ادارتیکه به ملت پا سخ قناعت بخش نداشتند دیگر با ما نخواهند بود.
آقای "ابراهیمی" مطابق به سوالات اشتراک کننده گان به روسا ومسئولین ادارات غرض رسیده گی وپیگیری هدایات لازم نموده افزود: هریک تان مکلف هستید که سراز امروز در راستای به دست آوردن وتثبیت بودجه انکشافی تان با وزارت خانه ها مربوطه همآهنگ بوده وتلاشهای فراوان در زمنیه نموده در قسمت کارهای مقدماتی پروژه های انکشافی تان اقدا مات لازم را روی دست گیرید.
کا ر محفل با دعا ییه خیرو فلاح مردم آبادی وعمران وطن توسط قاری فرید احمد "ضیایی" مدیر عمومی ارتباط واطلاعات ریاست ارشاد حج واوقاف خا تمه یافت.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.