دفتر ولایتی کمیته ادغام مجدد عودت کننده گان ولایت سمنگان افتتاح شد.

دفتر ولایتی کمیته ادغام مجدد عودت کننده گان ولایت سمنگان افتتاح شد.
سمنگان افغانستان
3 ثور 1398
محفلیکه صبح امروز به همین مناسبت در تا لار کنفرانسهای مقام ولایت راه اندازی شده بود ، در آن عبداللطیف "ابراهیمی" والی ولایت، ریس شورای ولایتی، نماینده گان وزارت امور مها جرین وعودت کننده گان، دفتر همکار آی او ایم مسئولین امنیتی وتعداد از روسای ادارات حضور داشتند، کار محفل با تلاوت آیات چند از کلام الهی آغاز شد.
متعا قباً والی ولایت صحبت نموده ضمن آنکه از ابتکار وزارت امور مهاجرین مبنی بر افتتاح این کمیته وهمکاری موسسات همکار قدر دانی نمود، وضعیت بیجا شده گان وعودت کننده گان داخلی را نیز به بحث گرفته گفت: در واقع عودت کننده گان وبیجا شده گان نسبت عدم همچو سیستم وایجاد کمتیه های کاری با مشکلات ناشی از کمبود مواد غذایی وغیر غذایی، نبود یک جای مناسب وسایر موارد لازم دست و پنجه نرم میکردند، آرزو مندیم که با آمدن این سیستم سهولت های لازم در زنده گی آنان فراهم شده وزمینه کسب و کار نیز برایشان میسر شود.
سپس ریس شورای ولایتی در قسمت مشکلات مهاجرین وعدم رسیده گی کمک ها ومساعدت ها به مستحقین واقعی نکاتی چند را بیان نمود.
متقاقباً آقای موزون یکتن از مسئولین بخش ارتقای ظرفیت سازمان بین المللی مهاجرت معلومات مفصل در پیوند به چگونگی ایجاد این کمیته که به هدف فراهم آوری تسهیلات وهمآهنگی برای استقرار مجدد عودت کننده گان در محلات شان از طریق میکانیزم اغدام کمیته استقرار، تقویت متداوم مراکز معلوماتی استقرار مجدد وسایر موارد مشابه ایجاد شده است ازطریق پرو جکتور به حاضرین پیشکش شد.
پس از ختم محفل کمتیه متذکره که مشمول بخش دیتاپیس ،را جستر وسایر لوازم وتجهیزات ضروری میباشد توسط والی ولایت واشتراک کننده گان در آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان با قطع نوار رسماً افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.