جلسه نوبتی کمیته عواید ولایت تحت ریاست صفت الله" سمنگان" معاون مقام ولایت تدویر یافت.

 
جلسه نوبتی کمیته عواید ولایت صبح امروز تحت ریاست صفت الله" سمنگان" معاون مقام ولایت در دفتر کارش تدویر یافت.
سمنگان افغانستان
2 ثور 1398 
درین جلسه که اعضای آن مطابق به طرزالعمل، مسئولین ادارات قومندانی امنیه، اداره مستوفیت ، ریاست های اقتصاد، معادن، زراعت، مخابرات، شاروالی ایبک، اراضی، شهرسازی ومسکن وآمریت های ترانسپورت وتلویزیون بودند، نخست، آمر عواید مستوفیت ولایت وسکرتر جلسه صحبت نموده گزارش از جمع آوری عواید در فاصله بین دوجلسه را به حاضرین مطرح نمود که دست آوردهای درزمینه رونما شده است، سپس مسئولین ادارات هرگدام بالنوبه گزارش از کارکرد ها ودست آورد هایشانرا درفاصله بین دوجلسه در پیوند به جمع آوری عواید مطابق به تارگیت یا هدف تعین شده مستوفیت ومقروضیت هایشان بالای ادارات، درجلسه پشکش نمودند،که به تناسب جلسات قبلی قناعت بخش بود، همچنان در رابطه به هدایت مرکز در پیوند به گزارش ریاست اراضی پیرامون زمین های غصب شده در سطح ولایت وسهل انگاری موسسات در قسمت پرداخت مالیه شان بوقت وزمان معین آن بحث وتبادل نظر شد.
متعاقباً معاون مقام ولایت صحبت نموده ضمن بیان اهداف پالیسی وبرنامه های دولت در پیوند به جمع آوری عواید و خود کفایی دولت، پیرامون همکاری و همآهنگی بین ادارات در راستای ایجاد یک تیم کاری که نتیجه مثبت را در قبال داشته باشد، ومبارزه با پدیده منفور فساد وجلو گیری از حیف و میل تاکید نموده و درقسمت تحصیل باقیات ادارات وشرکتهای مخابراتی به مسئولین ادارات ذیربط هدایت داده شد که با اداره مستوفیت همکاری لازم نموده ازنتیجه اجراات شان در جلسه بعدی گزارش دهند.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.
 

 

جلسه نوبتی کمیته عواید ولایت صبح امروز تحت ریاست صفت الله" سمنگان" معاون مقام ولایت در دفتر کارش تدویر یافت.
سمنگان افغانستان
2 ثور 1398 
درین جلسه که اعضای آن مطابق به طرزالعمل، مسئولین ادارات قومندانی امنیه، اداره مستوفیت ، ریاست های اقتصاد، معادن، زراعت، مخابرات، شاروالی ایبک، اراضی، شهرسازی ومسکن وآمریت های ترانسپورت وتلویزیون بودند، نخست، آمر عواید مستوفیت ولایت وسکرتر جلسه صحبت نموده گزارش از جمع آوری عواید در فاصله بین دوجلسه را به حاضرین مطرح نمود که دست آوردهای درزمینه رونما شده است، سپس مسئولین ادارات هرگدام بالنوبه گزارش از کارکرد ها ودست آورد هایشانرا درفاصله بین دوجلسه در پیوند به جمع آوری عواید مطابق به تارگیت یا هدف تعین شده مستوفیت ومقروضیت هایشان بالای ادارات، درجلسه پشکش نمودند،که به تناسب جلسات قبلی قناعت بخش بود، همچنان در رابطه به هدایت مرکز در پیوند به گزارش ریاست اراضی پیرامون زمین های غصب شده در سطح ولایت وسهل انگاری موسسات در قسمت پرداخت مالیه شان بوقت وزمان معین آن بحث وتبادل نظر شد.
متعاقباً معاون مقام ولایت صحبت نموده ضمن بیان اهداف پالیسی وبرنامه های دولت در پیوند به جمع آوری عواید و خود کفایی دولت، پیرامون همکاری و همآهنگی بین ادارات در راستای ایجاد یک تیم کاری که نتیجه مثبت را در قبال داشته باشد، ومبارزه با پدیده منفور فساد وجلو گیری از حیف و میل تاکید نموده و درقسمت تحصیل باقیات ادارات وشرکتهای مخابراتی به مسئولین ادارات ذیربط هدایت داده شد که با اداره مستوفیت همکاری لازم نموده ازنتیجه اجراات شان در جلسه بعدی گزارش دهند.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.