به هزینه (40) ملیون افغانی (12) پروژه عام المنفعه در ولایت سمنگان اعمار خواهد شد

 

 

 


به هزینه (40) ملیون افغانی (12) پروژه عام المنفعه در ولایت سمنگان اعمار خواهد شد.
سمنگان _ افغانستان 
29 حمل 1398 
صبح امروز محمد گل"خُلمی" معین انرژی وسرپرست وزارت انرژی وآب دولت جمهوری اسلامی افغا نستان طی یک سفرکاری عازم ولایت سمنگان شد.
درنخست تشریف آوری آقای"خُلمی" وهمرا هان از طرف هیئت رهبری مقام ولایت خیر مقدم گفته شد.
متعا قباً در مقر مقام ولایت با صفت الله"سمنگانی" معاون وسرپرست مقام ولایت در حالیکه ریس واعضای شورای ولایتی، مسئولین امنیتی ،تعداد از روسای ادارات ومتنفذین حضور داشنتد دیدار وملاقات نمودند.
درین ملاقات نخست سرپرست مقام ولایت طی صحبتی ضمن عرض خیر مقدم به سرپرست وزارت انرژی وآب وهمراهان گفت: سمنگان یکی از ولایات نسبتاً امن در سطح کشور بوده ومردم با دولت وحکومت محلی شان همکار میباشند، مقام ولایت ازبرنامه های کاری شما استقبال و حمایت نموده ودر حد توان همکاری لازم می نماید، آقای"سمنگانی" در راستای مشکلات وکاستی ها در سطح ولایت اشاره نموده افزود: حدود( 80) فیصد مردم اینولا در فقر زنده گی میکنند با وجود اینهمه سیلاب های موسومی نیز همه ساله درین ولایت تلفات انسانی وخسارات مالی را به مردم به بار می آورد، چهار ولسوالی اینولایت از نور برق وارداتی تا هنوز مستفید نشده است، مشکلات کمبود آب آشامیدنی وزراعتی تا هنوز پا برجا است، بند آب کلی که قبلاً سروی وبه داو طلبی سپرده شده بود نسبت مشکلات تخنیکی تاهنوز کار آن معطل است، شرکت های همکار وزارت انرژی وآب که پروژه ها را درین ولایت تطبیق میکنند در اکثر موارد در قسمت پیشبرد امورات پروژی شان مطابق به قرار داد وپرداخت قیمت ذاتی مواد معدنی سهل انگاری میکنند، امید واریم شما مشکلات فوق الذکر را به جلسه کابینه مطرح نمایید تا باشد درین ولایت کمتر انکشاف یافته توجه لازم صورت گیرد.
هچنان ریس شورای ولایتی، ویکتن از متنفذین نیز صحبت نمود ه ضمن عرض خیر مقدم پیشنهاد در قسمت توجه در تمدید فاز دوم شکبه انتقال آب، وپیشهناد سروی ساحه قچندره مرکز ولایت را به منظور ایجاد یک بند آبگردان وتعقیب موضوع بند شاه عبدالله ولسوالی دره صوف با لا که قبلاً سروی شده بود نیز مطرح نمودند.
در اخیر پس ازستماع صحبت های هیئت رهبری ولایت ومردم محمد گل"خُلمی" معین انرژی وسرپرست وزارت انرژی وآب صحبت نموده ضمن آنکه سلامها وپیامهای ریس جمهوری وکابینه کشور را به مردم ولایت سمنگان وسیله شد، از آغاز کار (12) پروژه عام المنفعه به هزینه(40) ملیون افغانی در مربوطات حوزه در دریایی خلم ایبک که شامل پروژه های گبیون کاری به سیستم جدید در مسیر دریایی ولایت سمنگان به منظوری جلو گیری ازتهدید سیلابهای موسومی گفت: که پروژه های مذکور از طریق شورا های انکشافی تطبیق میشود که زمینه خوب کاریابی برای صد هاتن نیز درین ولایت میسر خواهد شد.
همچنان آقای "خُلمی" در مورد مدیریت واقتصادی ساختن آب اشاره نموده گفت: ساختن چِک بند ها را در ساحات سیل خیز به منظور مهار ساختن ضربه سلابها روی دست دارند با تطبیق این برنامه ضمن آنکه از تخریب سیلابها جلو گیری میشود ودر وقت معین می توانیم که ازآبهای ذخیره شده استفاده لازم نماییم، سرپرست وزارت انرژی وآب همچنان از برنامه های جدید این وزارت در رابطه به ایجاد برق سولری وحرارتی در سطح کشور و مربوطات ولایت سمنگان خبر داد.
پس از ختم محفل سر پرست وزارت و همراهان با معیتی هیئت رهبری مقام ولایت به قریه جوی ژوندون رفته با قطع نوار سنگ تهداب یکی از پروژه های فوق الذکر را به زمین گذاشتند.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.