صبح امروز جلسه فوق العاده کمیته ولایتی آماده گی مبارزه با حوادث تحت ریاست عبد الکریم "خدام" والی ولایت درفترکارش تدویر یافت.

سمنگان : افعانستان
10 دلو 1396
 صبح امروز جلسه فوق العاده کمیته ولایتی آماده گی مبارزه با حوادث تحت ریاست عبد الکریم "خدام" والی ولایت درفترکارش تدویر یافت.
 کار جلسه با تلا وت آیات چند ازکلام الهی آغاز شده متعاقباً والی ولایت ضمن تماس روی وضعیت کلی ولایت وبارش برف های اخیر درسطح اینولا دررابطه به اجراات مسئولین ادارات وفیصله های جلسه قبلی طالب معلومات شد.
 سپس ریس آماده گی مبارزه با حوادث وسکرتر کمیته مطابق آجندا موضوعات جلسه را که شامل پاک کاری وباز نگهداشتن سرک ها ی مرکز وولسوالیها، پاککاری وباز نگهداشتن سرکهای داخل شهر وارایه خدمات صحی، اکما لات وفعال نگهداشتن کلینک های روستایی وصعب العبور درمرکز وولسوالیهای شش گانه ولایت بحث وتبادل نظر شده فیصله های لازم به عمل آمد که: ریاست فواعد عامه مکلف است سرکهای مسیر شاهراه وولسوالهیا را پاککاری ونمک پاشی نماید تا مشکلات مردم مرفوع شود، همچنان به اداره شهرداری در قسمت نمک پاشی وپاککاری سرکهای داخل شهر هدایات لازم داده شد، قابل یاد آوریست که به ریس صحت عامه که در جلسه حضور داشت درقسمت اکمالات به موقع وفعال نگداشتن شفاخانه هاوکلینک های مرکز وولسوالیهای ولایت تدابیر لازم را روی دست گیرد.
در اخیر والی ولایت وریس کمیته آماده گی مبارزه با حوادث کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده ضمن آنکه بارش برف را یک فال نیک خواند،در راستای سرسبزی وشگوفای کشوروامیدواری دهاقین نیز مفید وارزنده توصیف کرده به روسا ومسئولین ذیربط وظیفه وهدایت داد که تمامی امکا نات شانرا که شامل مواد غذایی وغیر غذایی که در اخیتار دارند وبا موسسات همکار نیز همآهنگ باشند تا هنگام بروز حادثات احتمالی عند الموقع اقدام واجراات لازم نمایند.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.