برای( 125) تن افراد دور مانده از تحصیل، بی بضاعت، کوچی ها، ورثه شهدا ومهاجرین زمینه آموزش فن وحرفه مهیا گردید.

برای( 125) تن افراد دور مانده از تحصیل، بی بضاعت، کوچی ها، ورثه شهدا ومهاجرین زمینه آموزش فن وحرفه مهیا گردید.
سمنگان : افغانستان 
8 دلو 1396 
 پیش از چاشت ا مرو پروژه کورسهای آموزش حرفه وزبان ترکی توسط عبدالکریم " خدام" والی ولایت، درحالیکه ذکی بولدوک مسئول عمومی دفتر تیکا یا ریاست آژانس همآهنگی وهمکاری جمهوری ترکیه درصفحات شمال و تعداد ازروسای ادارات نیز حضور داشتند افتتاح شد.
این پروژه که هزینه آن حدود دوملیون افغانی بوده که ازطرف دفتر تیکا یا ریاست آژانس همآهنگی وهمکاری جمهوری ترکیه با همآهنگی مقام ولایت پرداخت شده است برای (125) تن از کار آموزان که تمامی شان را دختر خانمها تشکیل میدهد در بخشهای قالین بافی، گلدوزی، خیاطی ، سوادآموزی وآموزش زبان ترکی به مدت شش ماه آموزش در نظر گرفته شده است. 
 ریس کار و امور اجتماعی ولایت طی صحبتی ضمن قدر دانی از همکاری های کشور دوست ترکیه مشکلات وکمبودی های شانرا درین گارگاه آموزیشی یاد آوری نموده طالب توجه آنان درزمینه شد که از طرف مسئول دفتر تیکا وعده همکاری داده شد.
 قابل یاد آوریست که بعد از فراغت دوره آموزشی ، برای آنان تولکیت یا ( ابزار کار) نیز در نظر گرفته شده است.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.