اطلاعیه کمیته امنیتی مقام ولایت !

اطلاعیه کمیته امنیتی مقام ولایت !
به اساس فیصله جلسه مورخ 8/11/13966 کیمته انسجام وهمآهنگی نیروی های امنیتی به منظور جلو گیری از ایجاد بی نظمی وتامین امنیت بهتر شهروندان شهرایبک موارد ذیل درنظر گرفته شده است.
11- افراد واشخاصیکه به شکل غیرقانونی سلاح حمل می نمایند یا مسلح غیر مسئول از طرف نیرو های امنیتی گرفتار وبه پنجه قانون سپرده میشوند.
2- همچنان افراد واشخاصیکه  شیشه های موتر شان فلم داشته باشد ویا با موتر های شیشه سیاه درشهر گشت و گزار کنند لطفاً فلم را از شیشه های موتر شان دور نمایند در غیر آنصورت با همچو افراد برخورد قانونی صورت میگرد آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.
33- از ساعت هفت شب الی شش صبح به هیج وجه به افراد واشخاصیکه موتر سایکل دارند بویژه موتر سایکل های فاقد اسناد اجازه گشت و گزار داده نشده است، درصورت عدم رعاییت با متخلف برخورد قانونی صورت میگرد.
 بنا ءً یکبار دیگر به اطلاع تمامی شهروندان شریف شهر ایبک ومردم صلح دوست ولایت سمنگان رسانیده میشود که با ارگانهای امنیتی خویش طبق معمول همکاری نموده ضمن معرفی افراد مشکوک و مسلح غیر مسئول به نیرو های امنیتی، دین ملی و شهروندی خویش را ادا نمایند.

با احترام 
کمیته امنیتی مقام ولایت