واکسین روتا یا جلوگیری از اسهالات برای اطفال زیر سن یکسال توسط عبد الکریم "خدام" والی ولایت افتتاح شد.

واکسین روتا یا جلو گیری از اسهالات برای اطفال زیر سن یکسال توسط عبد الکریم "خدام" والی ولایت افتتاح شد.
سمنگان: افغانستان
7 دلو 1396 
این واکسین نخستین بار است که از طرف وزارت صحت عامه در افغا نستان تطبیق شده ومجانی میباشد.
 قابل یاد آوریست که به گفته میر آقا "عصمتی" ریس صحت عامه ولایت حدود هشت هزار طفل زیر سن یک سال در بیش از ۴۰ مرکز صحی در سطح مرکزو ولسوالی ها شش گانه ولایت واکسین می شوند، آقای "عصمتی" افزود: به شمول واکسین اسهالات (9 ) نوع واکسین از طرف وزارت صحت عامه تطبیق میشود که اطفال زیر سن پنج سال را از (13 ) مرض کشنده وخطرناک نجات میدهد، عبد الکریم "خدام" والی ولایت هنگام افتتاح طی صحبتی ضمن قدر دانی از تلاشهای وزارت صحت عامه از باشنده گان این ولایت نیز خواست که درتطبیق این برنامه ملی با واکسیناتو ران و رضا کاران صحت عامه همکاری لازم نمایند.
 دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.