پیام تسلیت عبدالکریم "خدام" والی ولایت سمنگان در پیوند به حمله انتحاری

پیام تسلیت عبدالکریم "خدام" والی ولایت سمنگان در پیوند به حمله انتحاری 
دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان در کابل:
سمنگان _ افغانستان 
7 دلو 1396
 حادثه المناک بعد از چاشت امروز مقابل شفا خانه جمهوریت شهر کابل که منجر به شهادت وزخمی شدن دهاتن از هموطنان بیگناه مان گردید، صد هاخانه را بر گلیم غم عزیزان نشانده و یک بار دیگر طالبان وحشی صفت و دهشت افگنان سنگ دل چهره منفور وسفاک ضد بشریت شانرا آشکار نمودند، که نهایت بی شعور وغلامان اجنبی هستند که حتی به همنوع خود شان رحم نمیکنند.
 از نام هیئت رهبری و مردم صلحدوست ولایت سمنگان ضمن آنکه عمل غیر اسلامی و انسانی این جانیان وحشی صفت وزبون را به شدید ترین الفاظ محکوم میکنم مراتب تسلیت وهمدردی خویش را با فامیل ها ی شهدا ومجروحین این حا دثه درد ناک وسیله شده خویشتن را در غم و اندوه شان شریک دانسته به شهدای آن حادثه بهشت فردوس، به زخــمیان شفای عاجــل وبه باز مانــده گان شان صــبر جمــیل از با رگاه ایزد منــان استــدعا می نمــایـــم.
 دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.