اعلان بست (2) شهرداری شهر ایبک

موضوع: اعلان کاریابی دربست رتبه (۲) شاروالی ایبک.

اداره محترم مستقل ارگانهای محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درنظردارندتا بست های شاروالان ولایات را که الی اکنون کمبود ویا دارای سرپرست میباشند، از طریق پروسه رقابتی طبق طرزالعمل استخدام شاروالان، اکمال نماید.

بدین وسیله بتاسی از هدایت ایمل مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۹۶ ریاست عمومی منابع بشری مقام اداره مستقل ارگانهای محلی و بمنظورسپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظراست تا:-

1.     بست رتبه  ( دوم ) شاروالی ایبک.

بخاطر استخدام کدرهای متجرب ومسلکی در پروسه رقابت آزاد قرار گیرد. به اطلاع عموم واجدین شرایط اعم زن ومرد که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود که از تاریخ نشر اعلان الی مدت ده یوم غرض اخذ فورمه درخواستی کار به آمریت استخدام ریاست منابع بشری و آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی مراجعه نمایند.