اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان بست (2) شهرداری شهر ایبک
موضوع: اعلان کاریابی دربست رتبه (۲) شاروالی ایبک. اداره محترم مستقل ارگانهای محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درنظردارندتا بست های شاروالان ولایات را که الی اکنون کمبود ویا دارای سرپرست میباشند، از طریق پروسه رقابتی طبق طرزالعمل...
Oct 28, 2017 Nov 04, 2017