بیوگرافی والی ولایت سمنگان

بیوگرافی والی ولایت سمنگان

عبدالکریم "خدام" فرزند عبدالاحد در 25 برج سنبله سال 1339 هـ.ش در ولایت جوزجان دیده به جهان کشود. تعلیمات ابتدایی و دوره متوسطه را در مکتب خانقاه و دوره لیسه را در مکتب لیسه آقچه و مولانا اذنب ولایت جوزجان به پایان رسانید.

بعداً شامل رشته اداره و مدیریت اکادمی علوم اسلامی پوهنتون ( رابطه عالم اسلامی) پشاور پاکستان گردیده رشته متذکره را الی سمستر پنجم ادامه داد. و سپس شامل رشته اداره و دپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردید و بدرجه لیسانس از رشته مذکور فراغت حاصل نمود.

بیشتر